Kopparberg Invest avyttrar innehav och renodlar verksamheten

I ett led att renodla Kopparberg Invests investeringsverksamhet avyttras innehaven i Biometron International AB och Presens – För Närvarande Reklam AB.

Kopparberg Invest AB, “KIAB”, har ingått om avtal om att avyttra sitt helägda innehav Biometron International AB, “Biometron”, och sitt innehav om 44 procent i Presens – För Närvarande Reklam AB, “Presens”. Avyttringarna är ett led i KIABs arbete att renodla investeringsverksamheten och fokusera på nordiska bolag med global potential.

Biometron erbjuder skyddsventilation för kvalificerade arbetsplatser baserat på bolagets patenterade lösning system Biometron. Avtalet avser försäljning av inkråmet i bolaget och ger KIAB del av verksamhetens intäkter under en treårsperiod.

Presens är en reklam- och marknadsföringsbyrå med lång erfarenhet inom tryckt media och internet. Avtalet avser försäljning av Kopparberg Invests andel i bolaget om 44 procent.


Om Kopparberg Invest AB

Kopparberg Invest är ett investmentbolag med fokus på investeringar i nordiska bolag med global potential och egen försäljning, alternativt som är nära marknadslansering. Under 2013 valde KIAB att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB och by Crowd AB, båda med stor global tillväxtpotential. KIAB är även en av de största ägarna i MaxEquity AB som i sin tur är storägare i Wizzcom 3D Productions AB.