Kallelse till Extra Bolagsstämma i Northern Wind Ventures AB

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till extra bolagsstämma den 9 april 2018, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D Production AB.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 april 2018.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 4 april 2018 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.