KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (publ)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 14 november 2018, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D AB.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 8 november 2018

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 9 november 2018 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 november 2018 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Framläggande och godkännande av dagordning
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om;
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse, revisor.
 1. Förslag på nedsättning av aktiekapitalet
 2. Förslag på ändring av Bolagsordning
 3. Framläggande och beslut kring kontrollbalansräkning
 4. Beslut om bemyndigande
 5. Beslut om justeringsbemyndigande
 6. Stämmans avslutade 

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

Punkt 7 c. Förslaget är att stämman röstar om ansvarsfrihet för var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören. För ledamoten Jim Blomqvist fram till den 9 april 2018 och för VD Jan Nilstadius fram till den 6 maj när de avgått.

Punkt 8. Förslaget är att ersättning till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 150 000 kronor. Fördelningen mellan ledamöterna beslutas av styrelsen. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av tre ledamöter, utan suppleanter. Valberedningens förslag är att till ledamöter omväljs Stig Norberg och Örjan Berglund. Styrelsen föreslår vidare att även Mats Espander väljs om som ledamot. Ev kan ytterligare ledamöter tillkomma och antalet ledamöter öka i motsvarande mån.

Styrelsen föreslår vidare att nuvarande revisor väljs om på ytterligare ett år, dvs Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beerggrehn som huvudansvarig revisor. 

Punkt 10. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Nedsättningen görs utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen enligt nedan. Nedsättningen föreslås vara 11 857 316,32 kronor. Aktiekapitalet kommer i och med beslutet att uppgå till 624 069,28 kronor och kvotvärdet vara 1 öre/aktie.

Punkt 11. Stämman föreslås fatta beslut om ändring i bolagsordningen innebärande nya gränser för aktiekapital från 4 500 000:-  – 18 000 000:- till att bli 600 000:- – 2 400 000:-.

Vidare nya gränser för antalet aktier från 22 500 000 st. – 90 000 000 st. till att bli 60 000 000 st. – 240 000 000 st. I övrigt inga förändringar. 

Punkt 12. Styrelsen skall inför stämman upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låta denna granskas av Bolagets revisor. Förslaget är att stämman godkänner framlagd Kontrollbalansräkning. Stämman är att beteckna som en första kontrollstämma. Mer detaljerad information kommer att presenteras på stämman.

Punkt 13. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 14. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Northern Wind Ventures AB (publ) finns per dagen för kallelsen 62 406 928 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm i oktober 2018

Northern Wind Ventures AB (publ)

 

Styrelsen