Brev till Aktieägarna – 2019-11

Bäste aktieägare,

Detta brev är skickat till de 30 största aktieägarna i Northern Wind Venture AB (NWV) enligt aktieboken per den 27/9. Det motsvarar ca 73 % av totala innehavet. Övriga ca 950 aktieägare står för resterande 27 %.

Ni har fått ett brev som talar om att era aktier inte finns på era depåer. Orsaken är att vi inte har betalat avgifter till Euroclear av förståeliga skäl men det är inga hemligheter att bolaget, i både närtid som historiskt, brottats med likviditets- och lönsamhetsproblem.

Under 2019 har styrelsen lyckats ta Bolaget ur konkurshotet, betalat sina skulder till Skatteverket, betalat de flesta övriga leverantörsskulderna samt gjort upp med Svenska Handelsbanken om hur skulden till banken skall regleras.

NWV har också sålt Capillum, vi försöker hitta köpare till Bolagets aktier i Frogs & Dogs samt att vi har försatt Wizzcom 3D AB i konkurs. Allt för att renodla och inte ha en ryggsäck med oss in i vårt ”nya bolag”. Vi är inte färdiga men situationen ser betydligt ljusare ut i dag än när den nya styrelsen tillträdde i november 2018.

 

Vad händer nu?

En ny extern styrelse och ledning kommer att tillsättas på kommande extra bolagsstämma.

För det första så måste det in mer pengar i bolaget. Där jobbar undertecknad tillsammans med Stig Norberg med att hitta nya starkare ägare. Vi tror att vi behöver tillföra ca 5-7 Mkr för att kunna utveckla verksamheten som vi tänkt.

För det andra så måste Bolaget identifiera intressanta områden som Bolaget kan investera i.

Där tror vi att det kan vara tre områden som kan vara av intresse och där styrelsen har en insikt och kompetens.

  • Säkerhet
  • Tech
  • Fastigheter
  • Portföljbolag ex. Frogs & Dogs

Inom dessa områden har det tagits ett flertal kontakter och vi avvaktar vidare diskussioner för att dels göra fler analyser men också för att få fram underlag för vad vi vill och kan betala. Det finns även diskussioner kring genomförande av tillförande av befintliga verksamheter genom apportemission. Vi kommer aldrig att äga över 20 % i något portfölj-bolag. För det tredje är det viktigt att NWV investerar i verksamheter som redan har ett positivt kassaflöde. Det ger oss möjligheter att utveckla bolag istället för att hela tiden fråga aktieägarna efter nytt kapital. För det tredje är det viktigt att vi gör om och gör rätt för att återskapa förtroende för Bolaget.

I just frågan om att göra om och göra rätt så har styrelsen fattat ett principbeslut att inte ställa ut någon form av räntebärande skuldebrev såsom Bolaget har haft det de sista 10 åren, utan vi kommer att jobba med emissioner som huvudsakliga finansieringsform i möjligaste mån.

Det som händer den närmaste framtiden är av mer praktisk karaktär.

  • Lösa kvarvarande leverantörsskulder om ca 200 000 kr
  • Ordna så vi har ett fungerande aktieägarregister
  • Extra bolagsstämma i nov/dec där vi ska besluta om bl.a nyemission, ny styrelse, nytt firmanamn och eventuellt tillkommande ändringar i bolagsordningen.
  • Kontakter med ev. nya investorer/ägare

Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Stig Norberg                       Carsten Friberg                        Örjan Berglund

0708-25 14 00                    0730-920244

stig@stilecapital.se           carsten@northernwind.se                            bullmarknad@gmail.com