Årsstämma i Northern Wind Ventures AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625–5153, kallas till årsstämma den 27 november 2020, kl.14.00, Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av NVR AB förda aktieboken senast den 27 november 2020.

Anmälan om deltagande ska vara bolaget tillhanda senast 23 november 2020 per brev till Northern Wind Venture AB, c/o Friberg, Styrmansgatan 24, 114 54 Stockholm eller via e—post, carsten@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 november 2020 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud ska dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Framläggande och godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

8. Beslut om;

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisor.

11. Beslut om att återkalla beslutet om byte av bolagskategori.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

13. Beslut om en riktad kvittningsemission till Marvel Venture AB (Stig Norberg) och Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund)

14. Stämmans avslutande.

Efter stämman informerar styrelsen om de framtida planerna för Northern Wind Venture AB.

Förslag till beslut

Punkt 9 – 10

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor.

Styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant. Omval görs av Carsten Friberg, Stig Norberg och Örjan Berglund till ordinarie ledamöter och att omval görs av Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag som revisionsbolag. Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i bolag i enligt följande, 0 kronor ska utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 0 kronor ska utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att återkalla beslutet från årsstämman den 3 april 2020 om byte av bolagskategori från publikt bolag till privat bolag.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ta bort avstämningsförbehållet i § 10 i bolagsordningen samt att införa aktier av serie A och serie B och beslutar om följande ändring av § 5 i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§5 Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 st. och högst 240 000 000 st. Det finns bara aktier av ett slag.”

Föreslagen lydelse:

”§5 Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 st. och högst 240 000 000 st.

Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktier av båda slag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.”

Hittills utgivna aktier ska vara av serie B.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 18 902 930 aktier varav 6 000 000 av serie A och 12 902 930 av serie B, varigenom aktiekapitalet ökas med högst 189 029,30 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer uteslutande Marvel Venture AB med3 000 000 aktier av serie A och 4 974 930 aktier av serie B och Jörns Bullmarknad AB med 3 000 000 aktier av serie A och 7 928 000 aktier av serie B. De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,10 kronor per tecknad aktie, tillsammans 1 890 293 kronor. Betalning för tecknade aktier ska ske senast den 31 december 2020 genom kvittning av fordran. Teckning av aktier ska ske senast den 31 december 2020. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med att aktierna införts i aktieboken. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad nyemission kan kvitta skulder och stärka balansräkningen.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen eller den styrelsen förordnar, äger vidta de mindre justeringar i emissions beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Styrmansgatan 24 i Stockholm, samt på Bolagets webbplats northernwind.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och för giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att det har biträtts av aktieägare minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I Bolaget finns totalt 62 406 928 aktier och röster.

 

Stockholm i oktober 2020

Northern Wind Ventures AB (publ)

Styrelsen

Nu börjar det hända saker!

Northern Wind Venture AB har tecknat ett samarbetsavtal med det danska/svenska företaget The View. Samarbetet innebär att The View, förutom att man kommer att äga 20% av NWV, blir en katalysator för nystarten av NWV, (se http://theviewaccess.com/sv/affarsutveckling-acceleration/, för mer information om bolaget)

Samarbetet är ett led i NWV:s tänkta vidareutveckling av satsningen mot fastighetsmarknaden som vi tidigare informerat om.

”Vår uppfattning är att The View har kunskapen och de nödvändiga kontakterna för att få finansiering på plats, har de rätta verktygen för att forma NWV till det bolag vi vill ha.” Stig Norberg, styrelseordförande i NWV.

Under hösten kommer ledningen för bolaget, tillsammans med The View att arbeta för möjligheten att skaffa det kapital som är nödvändigt för satsningen och skapa värden för våra aktieägare.

Kallelse till Bolagsstämma kommer inom kort och annonseras bl.a på vår hemsida.

Styrelsen gm

Carsten Friberg

Northern Wind – Snart i nytt spännande partnerskap

NWV  –  SNART I NYTT SPÄNNANDE PARTNERSKAP

Det har under våren förekommit mycket intensiva förhandlingar med flera spännande aktörer som är av stort intresse för NWV att förvärva alternativt ingå ett aktivt partnerskap med.

Bolagsledningen är nu framme vid att det främst är två aktörer som är mer intressanta än andra.

Affärerna kommer med största sannolikhet att äga rum redan under sensommaren.

Det betyder, sammantaget med övriga insatser, att skuldbördan minskar. Dessutom kommer en kvittningsemission att äga rum inom kort, vilket ytterligare kommer förbättra NWVs finansiella situation.

För bolaget handlar det nu främst om att skapa en plattform för en ny strategi och delvis ny verksamhetsinriktning. Den kommer i första hand kommer att handla om fastighetsutveckling, men även energi och säkerhet.

Målsättningen är att NWV utvecklas till ett investmentbolag som till den allra största delen äger hela eller delar av fastighetsbestånd/-bolag med god avkastning.

Det är även i den sektorn som NWV och våra nya partners äger vår främsta branschkompetens.

Förändringsarbetet kommer att,  i överenskommelse med våra samarbeten, leda till ett namnbyte av bolaget samt en ny hemsida, men det återkommer vi om.

Det vi för närvarande arbetar med och har som främsta målsättning är att lyckas med att kapitalisera upp bolaget med hjälp om ett brygglån om 8 MSEK, ett brygglån som omfattas av goda och attraktiva villkor.

I strategin finns även planen på att börsintroducera bolaget under senast 2023.

Undertecknad utvecklar gärna planerna och ovanstående information.

I så fall är det bara att höra av sig till mig.

 

Hälsningar

Carsten Friberg, verkställande direktör

0730-920244

 

P.s. Ha en riktigt skön sommar D.s.

Till samtliga konvertibel- och skuldebrevsinnehavare i Northern Wind Venture

Bolaget har under 2019 och 2020 rensat ut stora delar av sin skuldbörda och nu återstår det att lösa konvertibler och skuldebrev.

Vi kommer inte ha någon möjlighet att betala räntor eller kapitalskuld varför vi erbjuder samtliga att konvertera skulden till aktier.

Om du är intresserad så kontakta carsten@northernwind.se, 073-092 02 44.

Stockholm 17/5 2020

Styrelsen

Information till alla aktieägarna

Den 3 april genomfördes ett mycket försenat årsmöte för 2018. Tyvärr var intresset väldigt dåligt vilket är synd, men ändå förståeligt, eftersom Northern Wind Ventures börjar röra sig i en mycket intressant riktning där det äntligen finns förutsättningar att bygga aktieägarvärde.

2018 är det första år som bolaget någonsin har redovisat vinst och med ett kostnadsläge som är acceptabelt. 2019 kommer skulderna att minska kraftigt och vi förväntar oss att bolaget kommer att vara i en mycket bättre finansiell situation efter att bokslutet för det året är färdigt. Den kontrollbalansräkning som upprättats 2018 försvinner.

Styrelsen är oförändrad med Stig Norberg som ordförande och med Örjan Berglund och Carsten Friberg som ordinarie ledamöter. Sedan nuvarande styrelse tillträdde har ingen ersättnings alls utgått. Förslaget om att Bolaget inte ska vara publikt och därmed inte ha behovet att ha revisor bifölls på bolagsstämman, men Bolaget kommer att föreslå nuvarande revisor att fortsätta sitt uppdrag.

Arbetet fortsätter med att städa upp gamla ”synder” och det arbetet kommer att vara färdigt sommaren 2020 och då kommer också bolaget i princip vara skuldfritt.

Det arbetet som pågår just nu är att Bolaget söker nya affärsmöjligheter, vi har redan blivit uppvaktade av ett flertal intressenter, vi har identifierat ett par intressanta områden som vi idag jobbar med och löpande har möten med. Genom helt nya affärskanaler har vi diskuterat samgående/samarbete med både onoterade som noterade bolag som är relaterade till fastighetssektorn och med ett nytt koncept tror vi att det finns möjlighet att framgångsrikt gå vidare i de diskussionerna. Genom dessa affärskontakter finns det även intresse för att bli aktiva större aktieägare i ”nya” NWV genom emissioner etc. 

Styrelse och ledning är övertygade om att vi med 1 000 aktieägare som största tillgång har en möjlighet att utveckla verksamheten till något positivt som kan skapa ett mervärde för alla inblandade men vi måste få aktieägarestöd och hjälp för att lyckas få en ljus framtid.

Det är tack vare två aktieägare som tagit sitt ansvar, Stig Norberg och Örjan Berglund, som har bidragit med stora summor för att vi har kommit till det finansiella läge vi har idag men vi måste ha hjälp av fler för att kunna flytta fram våra positioner och kunna agera för att skapa det aktieägarvärde vi alla från början investerat.

Vi räknar med att senast under maj månad återkomma med nästa informationsbrev.

 

Stockholm i april 2020

 

Styrelsen.

 

Årsstämma i Northern Wind Ventures AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (publ)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 3 April 2020, kl. 11:00 på Hotell Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av NVR AB förda aktieboken per den 28 mars 2020

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 29 mars 2020 per brev till Northern Wind Venture AB, c/o Friberg, Styrmansgatan 24, 114 54 Stockholm eller via e-post, carsten@northernwind.se Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 28 april 2020 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

     Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Framläggande och godkännande av dagordning
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om:
  • Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse, revisor.
 10. Förslag på ändring av Bolagsordning
 11. Information kring kontrollbalansräkning
 12. Beslut om bemyndigande
 13. Beslut om justeringsbemyndigande.
 14. Stämmans avslutade 

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

Punkt 7 c. Förslaget är att stämman röstar om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Punkt 8. Förslaget är att ingen ersättning till styrelsens ledamöter skall utgå. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av tre ledamöter, utan suppleanter. Valberedningens förslag är att till ledamöter omväljs Stig Norberg, Örjan Berglund och Carsten Friberg.

Styrelsen föreslår vidare att nuvarande revisor väljs om på ytterligare ett år, dvs Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beerggrehn som huvudansvarig revisor. 

Punkt 10. Styrelsen förslår att Bolaget ej skall vara publikt.

Punkt 11. Information angående Bolaget situation samt hantering av Kontrollbalansräkning

Punkt 12. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 13. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Northern Wind Ventures AB (publ) finns per dagen för kallelsen 62 406 928 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm i mars 2020

Northern Wind Ventures AB (publ)

Styrelsen