Nu börjar det hända saker!

Northern Wind Venture AB har tecknat ett samarbetsavtal med det danska/svenska företaget The View. Samarbetet innebär att The View, förutom att man kommer att äga 20% av NWV, blir en katalysator för nystarten av NWV, (se http://theviewaccess.com/sv/affarsutveckling-acceleration/, för mer information om bolaget)

Samarbetet är ett led i NWV:s tänkta vidareutveckling av satsningen mot fastighetsmarknaden som vi tidigare informerat om.

”Vår uppfattning är att The View har kunskapen och de nödvändiga kontakterna för att få finansiering på plats, har de rätta verktygen för att forma NWV till det bolag vi vill ha.” Stig Norberg, styrelseordförande i NWV.

Under hösten kommer ledningen för bolaget, tillsammans med The View att arbeta för möjligheten att skaffa det kapital som är nödvändigt för satsningen och skapa värden för våra aktieägare.

Kallelse till Bolagsstämma kommer inom kort och annonseras bl.a på vår hemsida.

Styrelsen gm

Carsten Friberg

Northern Wind – Snart i nytt spännande partnerskap

NWV  –  SNART I NYTT SPÄNNANDE PARTNERSKAP

Det har under våren förekommit mycket intensiva förhandlingar med flera spännande aktörer som är av stort intresse för NWV att förvärva alternativt ingå ett aktivt partnerskap med.

Bolagsledningen är nu framme vid att det främst är två aktörer som är mer intressanta än andra.

Affärerna kommer med största sannolikhet att äga rum redan under sensommaren.

Det betyder, sammantaget med övriga insatser, att skuldbördan minskar. Dessutom kommer en kvittningsemission att äga rum inom kort, vilket ytterligare kommer förbättra NWVs finansiella situation.

För bolaget handlar det nu främst om att skapa en plattform för en ny strategi och delvis ny verksamhetsinriktning. Den kommer i första hand kommer att handla om fastighetsutveckling, men även energi och säkerhet.

Målsättningen är att NWV utvecklas till ett investmentbolag som till den allra största delen äger hela eller delar av fastighetsbestånd/-bolag med god avkastning.

Det är även i den sektorn som NWV och våra nya partners äger vår främsta branschkompetens.

Förändringsarbetet kommer att,  i överenskommelse med våra samarbeten, leda till ett namnbyte av bolaget samt en ny hemsida, men det återkommer vi om.

Det vi för närvarande arbetar med och har som främsta målsättning är att lyckas med att kapitalisera upp bolaget med hjälp om ett brygglån om 8 MSEK, ett brygglån som omfattas av goda och attraktiva villkor.

I strategin finns även planen på att börsintroducera bolaget under senast 2023.

Undertecknad utvecklar gärna planerna och ovanstående information.

I så fall är det bara att höra av sig till mig.

 

Hälsningar

Carsten Friberg, verkställande direktör

0730-920244

 

P.s. Ha en riktigt skön sommar D.s.

Till samtliga konvertibel- och skuldebrevsinnehavare i Northern Wind Venture

Bolaget har under 2019 och 2020 rensat ut stora delar av sin skuldbörda och nu återstår det att lösa konvertibler och skuldebrev.

Vi kommer inte ha någon möjlighet att betala räntor eller kapitalskuld varför vi erbjuder samtliga att konvertera skulden till aktier.

Om du är intresserad så kontakta carsten@northernwind.se, 073-092 02 44.

Stockholm 17/5 2020

Styrelsen

Information till alla aktieägarna

Den 3 april genomfördes ett mycket försenat årsmöte för 2018. Tyvärr var intresset väldigt dåligt vilket är synd, men ändå förståeligt, eftersom Northern Wind Ventures börjar röra sig i en mycket intressant riktning där det äntligen finns förutsättningar att bygga aktieägarvärde.

2018 är det första år som bolaget någonsin har redovisat vinst och med ett kostnadsläge som är acceptabelt. 2019 kommer skulderna att minska kraftigt och vi förväntar oss att bolaget kommer att vara i en mycket bättre finansiell situation efter att bokslutet för det året är färdigt. Den kontrollbalansräkning som upprättats 2018 försvinner.

Styrelsen är oförändrad med Stig Norberg som ordförande och med Örjan Berglund och Carsten Friberg som ordinarie ledamöter. Sedan nuvarande styrelse tillträdde har ingen ersättnings alls utgått. Förslaget om att Bolaget inte ska vara publikt och därmed inte ha behovet att ha revisor bifölls på bolagsstämman, men Bolaget kommer att föreslå nuvarande revisor att fortsätta sitt uppdrag.

Arbetet fortsätter med att städa upp gamla ”synder” och det arbetet kommer att vara färdigt sommaren 2020 och då kommer också bolaget i princip vara skuldfritt.

Det arbetet som pågår just nu är att Bolaget söker nya affärsmöjligheter, vi har redan blivit uppvaktade av ett flertal intressenter, vi har identifierat ett par intressanta områden som vi idag jobbar med och löpande har möten med. Genom helt nya affärskanaler har vi diskuterat samgående/samarbete med både onoterade som noterade bolag som är relaterade till fastighetssektorn och med ett nytt koncept tror vi att det finns möjlighet att framgångsrikt gå vidare i de diskussionerna. Genom dessa affärskontakter finns det även intresse för att bli aktiva större aktieägare i ”nya” NWV genom emissioner etc. 

Styrelse och ledning är övertygade om att vi med 1 000 aktieägare som största tillgång har en möjlighet att utveckla verksamheten till något positivt som kan skapa ett mervärde för alla inblandade men vi måste få aktieägarestöd och hjälp för att lyckas få en ljus framtid.

Det är tack vare två aktieägare som tagit sitt ansvar, Stig Norberg och Örjan Berglund, som har bidragit med stora summor för att vi har kommit till det finansiella läge vi har idag men vi måste ha hjälp av fler för att kunna flytta fram våra positioner och kunna agera för att skapa det aktieägarvärde vi alla från början investerat.

Vi räknar med att senast under maj månad återkomma med nästa informationsbrev.

 

Stockholm i april 2020

 

Styrelsen.

 

Årsstämma i Northern Wind Ventures AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (publ)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 3 April 2020, kl. 11:00 på Hotell Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av NVR AB förda aktieboken per den 28 mars 2020

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 29 mars 2020 per brev till Northern Wind Venture AB, c/o Friberg, Styrmansgatan 24, 114 54 Stockholm eller via e-post, carsten@northernwind.se Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 28 april 2020 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

     Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Framläggande och godkännande av dagordning
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om:
  • Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse, revisor.
 10. Förslag på ändring av Bolagsordning
 11. Information kring kontrollbalansräkning
 12. Beslut om bemyndigande
 13. Beslut om justeringsbemyndigande.
 14. Stämmans avslutade 

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

Punkt 7 c. Förslaget är att stämman röstar om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Punkt 8. Förslaget är att ingen ersättning till styrelsens ledamöter skall utgå. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av tre ledamöter, utan suppleanter. Valberedningens förslag är att till ledamöter omväljs Stig Norberg, Örjan Berglund och Carsten Friberg.

Styrelsen föreslår vidare att nuvarande revisor väljs om på ytterligare ett år, dvs Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beerggrehn som huvudansvarig revisor. 

Punkt 10. Styrelsen förslår att Bolaget ej skall vara publikt.

Punkt 11. Information angående Bolaget situation samt hantering av Kontrollbalansräkning

Punkt 12. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 13. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Northern Wind Ventures AB (publ) finns per dagen för kallelsen 62 406 928 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm i mars 2020

Northern Wind Ventures AB (publ)

Styrelsen

 

Ytterligare information till alla aktieägare!

I går lade vi ut möjligheten att se sina aktier i NVR och från och med idag är det också möjligt att köpa och sälja aktier. Skillnaden är att alla affärer måste gå via undertecknad som kommer att sköta aktieboken.

Oavsett om du ska köpa eller sälja så måste det upprättas en avräkningsnota som skall undertecknas av både köpare och säljare.

Avräkningsnotan skickas in till Bolaget (Northern Wind Venture) som registrerar transaktionen och ändrar i aktieboken.

Du som säljare ansvarar själv för att du får pengar för dina aktier.

Ni har möjlighet att skicka in underlag via post eller mejl.

Mejladress:

carsten@northernwind.se

Postadress:

Northern Wind Venture

c/o Friberg

Styrmansgatan 24

1145 54 Stockholm

Mitt mobilnummer: +46 (0)730  920 244

Information till aktieägarna

Till alla aktieägare i Northern Wind Venture AB

 

Vi vill informera Er att nu kan alla aktieägare se sina aktieinnehav i Northern Wind Venture via en kostnadsfri aktiedepå på sidan VPZ.se (VärdepappersZonen).

Inloggning sker med hjälp av BankId.

Om du äger aktierna privat (se även en instruktion via Youtube-film: https://youtu.be/0Wtd44Fg9qM)

 1. Gå till sidan vpz.se
 2. Klicka på knappen ”Starta min depå gratis”
 3. Identifiera dig med BankId/Mobilt BankId
 4. Slutför enkel on-boarding (1-2-3-klart)
 5. Nu har du en gratis aktiedepå för onoterade aktieinnehav, där ditt aktieinnehav syns. I depån kommer alla onoterade innehav att visas… i de bolag som för sin aktiebok digitalt på ett säkert sätt hos Nordiska Värdepappersregistret. Saknar du något innehav, gå till rubriken ”FAQ” för mer info.

Om du äger aktierna via eget bolag (se även instruktion via Youtube-film: https://youtu.be/68mjU6NbrpU). På grund av säkerhetsfrågor kräver detta ytterligare några steg, för att vi skall säkerställa att inga obehöriga personer försöker skaffa access till ett bolags onoterade aktieinnehav.

 1. På VPZ.se … när du har slutför on-boarding ovan
 2. Gå till rubriken ”Min Profil” och välj underrubriken ”Aktivera bolag”
 3. Scrolla ner och i fältet ”Aktivera aktiedepå för ditt bolag” ange bolagets organisationsnummer.
  1. I bakgrunden kommer en kostnadsfri aktiebokstjänst på nvr.se att starta och inloggningsuppgifter till denna tjänst skickas till din mail… och samtidigt sker en kontroll mot Bolagsverket för fullmaktskontroll.
  2. Du måste vara styrelseledamot eller Vd i det bolag som du begär fullmakt för att ha åtkomst till. Om det är fler än en person (du) som skall kunna se bolagets aktiedepå, så hanterar du ytterligare fullmakter via NVR.se
 4. För att växla mellan din personliga depå och bolagets depå, Gå till rullgardinsmeny i övre högra hörnet (där det står ditt namn) och välj ”Byt konto” för att gå till bolagets depå (och vise versa).

 

Vid eventuellt frågor så ring undertecknad

Carsten Friberg

0730-920244

 

 

Brev till Aktieägarna – 2019-11

Bäste aktieägare,

Detta brev är skickat till de 30 största aktieägarna i Northern Wind Venture AB (NWV) enligt aktieboken per den 27/9. Det motsvarar ca 73 % av totala innehavet. Övriga ca 950 aktieägare står för resterande 27 %.

Ni har fått ett brev som talar om att era aktier inte finns på era depåer. Orsaken är att vi inte har betalat avgifter till Euroclear av förståeliga skäl men det är inga hemligheter att bolaget, i både närtid som historiskt, brottats med likviditets- och lönsamhetsproblem.

Under 2019 har styrelsen lyckats ta Bolaget ur konkurshotet, betalat sina skulder till Skatteverket, betalat de flesta övriga leverantörsskulderna samt gjort upp med Svenska Handelsbanken om hur skulden till banken skall regleras.

NWV har också sålt Capillum, vi försöker hitta köpare till Bolagets aktier i Frogs & Dogs samt att vi har försatt Wizzcom 3D AB i konkurs. Allt för att renodla och inte ha en ryggsäck med oss in i vårt ”nya bolag”. Vi är inte färdiga men situationen ser betydligt ljusare ut i dag än när den nya styrelsen tillträdde i november 2018.

 

Vad händer nu?

En ny extern styrelse och ledning kommer att tillsättas på kommande extra bolagsstämma.

För det första så måste det in mer pengar i bolaget. Där jobbar undertecknad tillsammans med Stig Norberg med att hitta nya starkare ägare. Vi tror att vi behöver tillföra ca 5-7 Mkr för att kunna utveckla verksamheten som vi tänkt.

För det andra så måste Bolaget identifiera intressanta områden som Bolaget kan investera i.

Där tror vi att det kan vara tre områden som kan vara av intresse och där styrelsen har en insikt och kompetens.

 • Säkerhet
 • Tech
 • Fastigheter
 • Portföljbolag ex. Frogs & Dogs

Inom dessa områden har det tagits ett flertal kontakter och vi avvaktar vidare diskussioner för att dels göra fler analyser men också för att få fram underlag för vad vi vill och kan betala. Det finns även diskussioner kring genomförande av tillförande av befintliga verksamheter genom apportemission. Vi kommer aldrig att äga över 20 % i något portfölj-bolag. För det tredje är det viktigt att NWV investerar i verksamheter som redan har ett positivt kassaflöde. Det ger oss möjligheter att utveckla bolag istället för att hela tiden fråga aktieägarna efter nytt kapital. För det tredje är det viktigt att vi gör om och gör rätt för att återskapa förtroende för Bolaget.

I just frågan om att göra om och göra rätt så har styrelsen fattat ett principbeslut att inte ställa ut någon form av räntebärande skuldebrev såsom Bolaget har haft det de sista 10 åren, utan vi kommer att jobba med emissioner som huvudsakliga finansieringsform i möjligaste mån.

Det som händer den närmaste framtiden är av mer praktisk karaktär.

 • Lösa kvarvarande leverantörsskulder om ca 200 000 kr
 • Ordna så vi har ett fungerande aktieägarregister
 • Extra bolagsstämma i nov/dec där vi ska besluta om bl.a nyemission, ny styrelse, nytt firmanamn och eventuellt tillkommande ändringar i bolagsordningen.
 • Kontakter med ev. nya investorer/ägare

Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Stig Norberg                       Carsten Friberg                        Örjan Berglund

0708-25 14 00                    0730-920244

stig@stilecapital.se           carsten@northernwind.se                            bullmarknad@gmail.com

INFORMATION FRÅN STYRELSEN I NORTHERN WIND VENTURES

Till alla aktieägare

Tyvärr fick vi ställa in mötet i juni p g a dålig anslutning så jag väljer att kommunicera via hemsidan.

Det som händer i NWV just nu är att styrelsen arbetar vidare med olika scenarier för Bolagets vidareutveckling. Vi har identifierad några affärsidéer som verkar intressanta.

 • Bolaget har inlett diskussioner för att titta på ett fastighetsbestånd. Kring detta så diskuterar man ett upplägg på ett annorlunda ägande. Fastighetsbeståndet ligger inte inom storstadsområdena utan på andra orter med en attraktiv placering
 • Vi tittar även på säkerhetsbranschen där en del intressanta förslag har kommit upp.
 • Det tredje området är inom administration av mindre till medelstora bolags hantering av sina bilar.

För att detta skall vara möjligt så krävs det naturligtvis kapital. Därför diskuteras det också att genomföra en nyemission. Exakt hur mycket som krävs kan vi inte svara på i dagsläget men oavsett belopp så kommer emissionen att vara garanterad av några delägare.

Andra varianter som har diskuterats är att köpa upp aktier till ett pris av 1 öre styck för er som är intresserade av att sälja bort innehavet. Detta beror intresset för emissionen samt hur de pågående diskussionerna fortlöper.

Naturligtvis är alla välkomna att ringa för eventuellt ytterligare frågor. Vi kommer att försöka hålla hemsidan uppdaterad för att hålla informerade om vad som händer.

Det nytt aktieägarmöte kommer också att hållas. Den informationen kommer att komma ut så snart vi har mer konkreta planer att presentera.

Styrelsen gm Carsten Friberg

 

ÄGARMÖTE – INSTÄLLT, NY TID KOMMER

FRÅGOR? Ring t f VD Carsten Friberg 073-092 02 44

 

Kallelse till aktieägarmöte i Northern Wind Venture AB

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Tid: 19/6 kl.16.00

Härmed kallas aktieägarna i ovannämnda bolag till ett möte för att diskutera hur NWV AB ska se ut i framtiden.

Bolaget kommer att presentera några idéer och vi ser framemot kreativa diskussioner hur vi skall utveckla verksamheten.

Stockholm juni 2019

Styrelsen i Northern Wind Venture