KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Den 14 november avhölls Årsstämman för 2017 i Northern Wind Ventures AB.

Följande är noterat.

  • Stämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning, att resultat skall disponeras enligt förslaget samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för 2017.
  • Till styrelse fram till nästa årsstämma valdes Stig Norberg, Örjan Berglund och Carsten Friberg. Stig Norberg valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Finnhammars Revisionsbyrå med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet görs utan indragning av aktier. Genom beslutet minskar aktiers kvotvärde till 0,01 kronor. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 624 069,28
  • Stämman beslöt om ändring i bolagsordningen enligt förslag innebärande nya gränser för aktiekapital.
  • Styrelsen lade fram en kontrollbalansräkning. Denna utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Stämman beslöt att bolaget inte skall gå i likvidation utan att verksamheten skall drivas vidare i syfte att fortsätta rekonstruera bolagets finanser. Det noterades vidare att en andra kontrollstämma i enlighet med 25 kap. 16 § aktiebolagslagen skall sammankallas inom åtta månader från denna bolagsstämma (dvs senast 2018-07-13).
  • Stämman beslöt att ge styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.
  • Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt av aktieägarna.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Carsten Friberg till VD för Northern Wind Ventures.

Stockholm november 2018

Styrelsen/gm Stig Norberg (070-825 14 00)