Information till aktieägarna

Till alla aktieägare i Northern Wind Venture AB

 

Vi vill informera Er att nu kan alla aktieägare se sina aktieinnehav i Northern Wind Venture via en kostnadsfri aktiedepå på sidan VPZ.se (VärdepappersZonen).

Inloggning sker med hjälp av BankId.

Om du äger aktierna privat (se även en instruktion via Youtube-film: https://youtu.be/0Wtd44Fg9qM)

 1. Gå till sidan vpz.se
 2. Klicka på knappen ”Starta min depå gratis”
 3. Identifiera dig med BankId/Mobilt BankId
 4. Slutför enkel on-boarding (1-2-3-klart)
 5. Nu har du en gratis aktiedepå för onoterade aktieinnehav, där ditt aktieinnehav syns. I depån kommer alla onoterade innehav att visas… i de bolag som för sin aktiebok digitalt på ett säkert sätt hos Nordiska Värdepappersregistret. Saknar du något innehav, gå till rubriken ”FAQ” för mer info.

Om du äger aktierna via eget bolag (se även instruktion via Youtube-film: https://youtu.be/68mjU6NbrpU). På grund av säkerhetsfrågor kräver detta ytterligare några steg, för att vi skall säkerställa att inga obehöriga personer försöker skaffa access till ett bolags onoterade aktieinnehav.

 1. På VPZ.se … när du har slutför on-boarding ovan
 2. Gå till rubriken ”Min Profil” och välj underrubriken ”Aktivera bolag”
 3. Scrolla ner och i fältet ”Aktivera aktiedepå för ditt bolag” ange bolagets organisationsnummer.
  1. I bakgrunden kommer en kostnadsfri aktiebokstjänst på nvr.se att starta och inloggningsuppgifter till denna tjänst skickas till din mail… och samtidigt sker en kontroll mot Bolagsverket för fullmaktskontroll.
  2. Du måste vara styrelseledamot eller Vd i det bolag som du begär fullmakt för att ha åtkomst till. Om det är fler än en person (du) som skall kunna se bolagets aktiedepå, så hanterar du ytterligare fullmakter via NVR.se
 4. För att växla mellan din personliga depå och bolagets depå, Gå till rullgardinsmeny i övre högra hörnet (där det står ditt namn) och välj ”Byt konto” för att gå till bolagets depå (och vise versa).

 

Vid eventuellt frågor så ring undertecknad

Carsten Friberg

0730-920244

 

 

Brev till Aktieägarna – 2019-11

Bäste aktieägare,

Detta brev är skickat till de 30 största aktieägarna i Northern Wind Venture AB (NWV) enligt aktieboken per den 27/9. Det motsvarar ca 73 % av totala innehavet. Övriga ca 950 aktieägare står för resterande 27 %.

Ni har fått ett brev som talar om att era aktier inte finns på era depåer. Orsaken är att vi inte har betalat avgifter till Euroclear av förståeliga skäl men det är inga hemligheter att bolaget, i både närtid som historiskt, brottats med likviditets- och lönsamhetsproblem.

Under 2019 har styrelsen lyckats ta Bolaget ur konkurshotet, betalat sina skulder till Skatteverket, betalat de flesta övriga leverantörsskulderna samt gjort upp med Svenska Handelsbanken om hur skulden till banken skall regleras.

NWV har också sålt Capillum, vi försöker hitta köpare till Bolagets aktier i Frogs & Dogs samt att vi har försatt Wizzcom 3D AB i konkurs. Allt för att renodla och inte ha en ryggsäck med oss in i vårt ”nya bolag”. Vi är inte färdiga men situationen ser betydligt ljusare ut i dag än när den nya styrelsen tillträdde i november 2018.

 

Vad händer nu?

En ny extern styrelse och ledning kommer att tillsättas på kommande extra bolagsstämma.

För det första så måste det in mer pengar i bolaget. Där jobbar undertecknad tillsammans med Stig Norberg med att hitta nya starkare ägare. Vi tror att vi behöver tillföra ca 5-7 Mkr för att kunna utveckla verksamheten som vi tänkt.

För det andra så måste Bolaget identifiera intressanta områden som Bolaget kan investera i.

Där tror vi att det kan vara tre områden som kan vara av intresse och där styrelsen har en insikt och kompetens.

 • Säkerhet
 • Tech
 • Fastigheter
 • Portföljbolag ex. Frogs & Dogs

Inom dessa områden har det tagits ett flertal kontakter och vi avvaktar vidare diskussioner för att dels göra fler analyser men också för att få fram underlag för vad vi vill och kan betala. Det finns även diskussioner kring genomförande av tillförande av befintliga verksamheter genom apportemission. Vi kommer aldrig att äga över 20 % i något portfölj-bolag. För det tredje är det viktigt att NWV investerar i verksamheter som redan har ett positivt kassaflöde. Det ger oss möjligheter att utveckla bolag istället för att hela tiden fråga aktieägarna efter nytt kapital. För det tredje är det viktigt att vi gör om och gör rätt för att återskapa förtroende för Bolaget.

I just frågan om att göra om och göra rätt så har styrelsen fattat ett principbeslut att inte ställa ut någon form av räntebärande skuldebrev såsom Bolaget har haft det de sista 10 åren, utan vi kommer att jobba med emissioner som huvudsakliga finansieringsform i möjligaste mån.

Det som händer den närmaste framtiden är av mer praktisk karaktär.

 • Lösa kvarvarande leverantörsskulder om ca 200 000 kr
 • Ordna så vi har ett fungerande aktieägarregister
 • Extra bolagsstämma i nov/dec där vi ska besluta om bl.a nyemission, ny styrelse, nytt firmanamn och eventuellt tillkommande ändringar i bolagsordningen.
 • Kontakter med ev. nya investorer/ägare

Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Stig Norberg                       Carsten Friberg                        Örjan Berglund

0708-25 14 00                    0730-920244

stig@stilecapital.se           carsten@northernwind.se                            bullmarknad@gmail.com

INFORMATION FRÅN STYRELSEN I NORTHERN WIND VENTURES

Till alla aktieägare

Tyvärr fick vi ställa in mötet i juni p g a dålig anslutning så jag väljer att kommunicera via hemsidan.

Det som händer i NWV just nu är att styrelsen arbetar vidare med olika scenarier för Bolagets vidareutveckling. Vi har identifierad några affärsidéer som verkar intressanta.

 • Bolaget har inlett diskussioner för att titta på ett fastighetsbestånd. Kring detta så diskuterar man ett upplägg på ett annorlunda ägande. Fastighetsbeståndet ligger inte inom storstadsområdena utan på andra orter med en attraktiv placering
 • Vi tittar även på säkerhetsbranschen där en del intressanta förslag har kommit upp.
 • Det tredje området är inom administration av mindre till medelstora bolags hantering av sina bilar.

För att detta skall vara möjligt så krävs det naturligtvis kapital. Därför diskuteras det också att genomföra en nyemission. Exakt hur mycket som krävs kan vi inte svara på i dagsläget men oavsett belopp så kommer emissionen att vara garanterad av några delägare.

Andra varianter som har diskuterats är att köpa upp aktier till ett pris av 1 öre styck för er som är intresserade av att sälja bort innehavet. Detta beror intresset för emissionen samt hur de pågående diskussionerna fortlöper.

Naturligtvis är alla välkomna att ringa för eventuellt ytterligare frågor. Vi kommer att försöka hålla hemsidan uppdaterad för att hålla informerade om vad som händer.

Det nytt aktieägarmöte kommer också att hållas. Den informationen kommer att komma ut så snart vi har mer konkreta planer att presentera.

Styrelsen gm Carsten Friberg

 

ÄGARMÖTE – INSTÄLLT, NY TID KOMMER

FRÅGOR? Ring t f VD Carsten Friberg 073-092 02 44

 

Kallelse till aktieägarmöte i Northern Wind Venture AB

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Tid: 19/6 kl.16.00

Härmed kallas aktieägarna i ovannämnda bolag till ett möte för att diskutera hur NWV AB ska se ut i framtiden.

Bolaget kommer att presentera några idéer och vi ser framemot kreativa diskussioner hur vi skall utveckla verksamheten.

Stockholm juni 2019

Styrelsen i Northern Wind Venture

INFORMATION

Till våra aktieägare

Alltsedan bolagsstämman den 14/11 2018 har det pågått en del aktiviteter bakom kulisserna.

Tyvärr har vi inte kunnat kommunicera ut informationen innan vi själva visste hur det skulle bli.

Nu har bilden ljusnat och följande har hänt:

 • Skatteverket har accepterat förslaget från Bolaget och dess skatteskuld kommer vara löst innan mars månads utgång
 • Banken och Bolaget har gjort en överenskommelse och allt skall vara klart innan mars månad.

Tack vare Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund) och Stile Capital AB (Stig Norberg) som har gått in med kapital så har vi kunnat lösa dessa två frågor.

Säkerhetsmässigt så har NWV överlåtit samtliga aktier i Wizzcom 3D AB och Frogs & Dogs AB.

En överenskommelse har också skett med två fordringsägare.

Det återstår nu att få tag på samtliga skuldebrevsinnehavare och vi vill på detta sätt komma i kontakt med er för att kunna upprätta ett korrekt register för att på så sätt kunna kommunicera med samtliga.

Genom dessa åtgärder kan vi upprätta en årsredovisning som visar att bolaget är ute ur kontrollbalansräkningsproblematiken och skuldberget har minskat från ca 8 800 Tkr till c:a 2 700 Tkr. Kan vi sedan lösa de sista skulderna så ser situationen mycket ljus ut.

Vad händer sedan?

Vi har redan börjat titta på olika scenarier för att komma vidare.

Det har kommit in förfrågningar från andra bolag som vill fusionera med NWV och det är en intressant vinkling. Bolaget kan fortsätta med att vara ett investmentbolag eller så kan vi kanske vara båda delarna?

Oavsett vilken väg vi kommer att gå så är bolaget på väg mot en ljusare framtid vilket skapar möjligheter att komma tillbaka till den väg som man en gång i tiden ville gå på.

Styrelsen hoppas med dessa åtgärder att alla aktieägare tar på sig ett större ansvar för Bolagets framtid.

Carsten Friberg

T.f Verkställande Direktör

+46 73 092 02 44

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Den 14 november avhölls Årsstämman för 2017 i Northern Wind Ventures AB.

Följande är noterat.

 • Stämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning, att resultat skall disponeras enligt förslaget samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för 2017.
 • Till styrelse fram till nästa årsstämma valdes Stig Norberg, Örjan Berglund och Carsten Friberg. Stig Norberg valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Finnhammars Revisionsbyrå med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet görs utan indragning av aktier. Genom beslutet minskar aktiers kvotvärde till 0,01 kronor. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 624 069,28
 • Stämman beslöt om ändring i bolagsordningen enligt förslag innebärande nya gränser för aktiekapital.
 • Styrelsen lade fram en kontrollbalansräkning. Denna utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Stämman beslöt att bolaget inte skall gå i likvidation utan att verksamheten skall drivas vidare i syfte att fortsätta rekonstruera bolagets finanser. Det noterades vidare att en andra kontrollstämma i enlighet med 25 kap. 16 § aktiebolagslagen skall sammankallas inom åtta månader från denna bolagsstämma (dvs senast 2018-07-13).
 • Stämman beslöt att ge styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.
 • Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt av aktieägarna.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Carsten Friberg till VD för Northern Wind Ventures.

Stockholm november 2018

Styrelsen/gm Stig Norberg (070-825 14 00)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (publ)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 14 november 2018, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D AB.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 8 november 2018

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 9 november 2018 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 november 2018 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Framläggande och godkännande av dagordning
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om;
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse, revisor.
 1. Förslag på nedsättning av aktiekapitalet
 2. Förslag på ändring av Bolagsordning
 3. Framläggande och beslut kring kontrollbalansräkning
 4. Beslut om bemyndigande
 5. Beslut om justeringsbemyndigande
 6. Stämmans avslutade 

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

Punkt 7 c. Förslaget är att stämman röstar om ansvarsfrihet för var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören. För ledamoten Jim Blomqvist fram till den 9 april 2018 och för VD Jan Nilstadius fram till den 6 maj när de avgått.

Punkt 8. Förslaget är att ersättning till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 150 000 kronor. Fördelningen mellan ledamöterna beslutas av styrelsen. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av tre ledamöter, utan suppleanter. Valberedningens förslag är att till ledamöter omväljs Stig Norberg och Örjan Berglund. Styrelsen föreslår vidare att även Mats Espander väljs om som ledamot. Ev kan ytterligare ledamöter tillkomma och antalet ledamöter öka i motsvarande mån.

Styrelsen föreslår vidare att nuvarande revisor väljs om på ytterligare ett år, dvs Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beerggrehn som huvudansvarig revisor. 

Punkt 10. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Nedsättningen görs utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen enligt nedan. Nedsättningen föreslås vara 11 857 316,32 kronor. Aktiekapitalet kommer i och med beslutet att uppgå till 624 069,28 kronor och kvotvärdet vara 1 öre/aktie.

Punkt 11. Stämman föreslås fatta beslut om ändring i bolagsordningen innebärande nya gränser för aktiekapital från 4 500 000:-  – 18 000 000:- till att bli 600 000:- – 2 400 000:-.

Vidare nya gränser för antalet aktier från 22 500 000 st. – 90 000 000 st. till att bli 60 000 000 st. – 240 000 000 st. I övrigt inga förändringar. 

Punkt 12. Styrelsen skall inför stämman upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låta denna granskas av Bolagets revisor. Förslaget är att stämman godkänner framlagd Kontrollbalansräkning. Stämman är att beteckna som en första kontrollstämma. Mer detaljerad information kommer att presenteras på stämman.

Punkt 13. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 14. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Northern Wind Ventures AB (publ) finns per dagen för kallelsen 62 406 928 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm i oktober 2018

Northern Wind Ventures AB (publ)

 

Styrelsen

 

ÅRSSTÄMMAN I NORTHERN WIND VENTURES AB ÄR INSTÄLLD

Styrelsen i Northern Wind Ventures AB (publ) har i dagarna beslutat att ställa in årsstämman den 29 juni 2018.

Orsaken är att Bolaget inte hunnit med att färdigställa årsbokslutet för 2017.
Bolaget återkommer med ny kallelse till ny årsstämman.

Stockholm i juni 2018

Northern Wind Ventures AB (publ)

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), är kallade till årsstämma den 29 juni 2018, kl. 13:30 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D AB.

Enligt kallelsen framgår att förslaget är att styrelsen skall bestå av tre ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningens förslag är att till ledamöter omväljs Stig Norberg och Örjan Berglund. Styrelsen föreslår vidare att även Mats Espander väljs om som ledamot. Ev kan ytterligare ledamöter tillkomma och antalet ledamöter öka i motsvarande mån.

Styrelsen föreslår även att nuvarande revisor väljs om på ytterligare ett år, dvs Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beerggrehn som huvudansvarig revisor.

Stockholm i juni 2018

Northern Wind Ventures AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till Årsstämma i Northern Wind Ventures AB

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 29
juni 2018, kl. 13:30 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D
AB.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per den 22 juni 2018

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 25 juni 2018 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.