Kopparberg Invest blir Northern Wind Ventures

Idag är vi mycket glada över att lansera Northern Wind Ventures AB. Ett “nytt” bolag som bygger vidare på det bästa från Kopparberg Invest. Portföljen har trimmats ner till kärninnehaven, strategin har förfinats och Northern Winds profil som investerare är idag mycket tydligare.

Världen förändras i accelererande takt, och varje dag formas nya innovationsdrivna tillväxtbolag i Norden för att tillgodose gamla och nya behov på ett bättre sätt. I EU anses de senaste åren Sverige, Danmark, Finland och Tyskland vara Europas innovationsledare, med Sverige rankad på första plats.

Sverige har näst högst andel ingenjörer/capita i världen, och är med bland top 3 EU-länder som spenderar störst andel av BNP på forskning och utveckling. Det är inte förvånande att Sverige byggt mycket av sitt välstånd på teknologisk export, och producerat världsledare som Astra Zeneca, Ericsson och Volvo.

Men de nordiska länderna är inte bara ledande industriländer, utan även globala ledare i den teknikdrivna kunskapsekonomin som i snabb takt sveper över världen. Här skapades de svenska flaggskeppen Skype, Klarna, Mojang och Spotify som förändrar världen på sina sätt, men här skapas också globala ledare för en kollaborativ, öppen och nätverksdriven ekonomi med teknologierna Linux och MySQL, eller succétjänsterna Soundcloud och Truecaller, som exempel.

Northern Wind drivs med visionen att bidra till att skapa nya globala innovationsledare. Utifrån nuvarande portfölj och planerade nyinvesteringar under 2015, har bolaget goda förutsättningar att leva upp till den visionen på sikt.

Inom kort kommer vi genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Syftet är främst att kunna genomföra tidigare aviserad investering i Mobilearn. När den investeringen är genomförd kommer ansökan om listning av Northern Wind att göras.

Kommande sex månader kommer vara en händelserik period, och vi välkomnar nya som presumtiva aktieägare att hålla utkik på vår hemsida för att få nyheter om processen och innehavens utveckling.

 

För ytterligare information, kontakta:

Arez Arazu, VD
Mobil: +46 (0)76 – 275 53 27
E-post: arez@northernwind.se

Nyhetsbrev 2015 september

Nya Kopparberg Invest

Under senaste året har Kopparberg Invest genomgått en kraftig omvandling då fokus allt mer övergått i att investera i unika innovationer och globalt skalbara affärsmodeller. Omvandlingen innefattar också förändringar i bolagsstrukturen, nytt varumärke och tillsättandet av ny VD. Verksamheten har renodlats och innehav som inte passar den nya profilen har avyttrats. Nytt firmanamn för Kopparberg Invest ligger just nu för registrering på Bolagsverket, och lanseras under kommande veckor tillsammans med en ny hemsida.

Ny styrelseordförande för Kopparberg Invest är Tor Dunér, partner ADN Law, och ny styrelseledamot Per Eklund, Global Pricing Sandvik Coromant. Styrelsen tillförs med detta nödvändig juridisk kompetens, samt värdefull sälj-och marknadskompetens ur ett internationellt perspektiv. Övriga styrelseledamöter är Anders Bodin och Christer Lundh, och avgående VD Anna-May Wester lämnar alltså sitt styrelseuppdrag i Kopparberg Invest.

Kopparberg Invest har under en längre tid kommunicerat att man avser lista bolaget. Det är fortfarande högaktuellt och processen pågår för fullt. Kopparberg Invest har inledande diskussioner med avsedd handelsplats och ansökan om listning kommer skickas in under kommande månader.

“Utöver de innehav som nu finns i Kopparberg Invest har bolaget under året förhandlat sig till optioner i dels innehavet Sensavis men även i Mobilearn Development Ltd. Gemensamt för båda bolagen är att de är verksamma inom två högaktuella områden, utbildning samt migration. Bolagen har en produkt för den globala marknaden och båda har redan betydande samarbeten med stora internationella aktörer. Med den värdepotential och utveckling som båda bolagen redan idag visar bedöms de optioner som KIAB innehar, såväl kortsiktigt men framför allt långsiktigt, ge KIAB en betydande värdeökning. Vice VD Arez Arazu övergår nu till tjänsten som VD för ”nya Kopparberg Invest” med fortsatta investeringar i nya globala innovationsledare från Norden. Som avgående VD känner jag mig mycket komfortabel att Arez kommer att utveckla Kopparberg Invest till ett mycket intressant och lönsamt bolag.” – Anna-May Wester

Sammantaget är utgångsläget för nya Kopparberg Invest mycket spännande. I samband med att ett nytt varumärke lanseras kommer nu löpande mer information att presenteras. Anmäl gärna intresse till nyhetsbrevet och håll utkik på hemsidan för att ta del av nyheter kring nyemissioner, finansiell information, utveckling i innehaven, nya bolagsstrukturen och mer ingående presentation av nya investeringsprofilen.


För ytterligare information, kontakta:

Arez Arazu, VD
Mobil: +46 (0)76 – 275 53 27
E -post: arez@northernwind.se

Nyhetsbrev 2015 juni

Under sommaren fortsätter utvecklingen av “Nya Kopparberg Invest” med bl.a. färdigställandet av ny affärsplan. Vid årsstämman kommer delvis ny styrelse att väljas och ny VD tillträder sin tjänst.

Sensavis, Wizzcom och by Crowd bedöms utifrån nuvarande nivå fortsätta genomgå den positiva utveckling som 2015 hittills visat.

Sensavis

 • Senior Manager for Partners in Learning på Microsoft, Eva Pethrus, byter till Director of Sales and Customer Management på Sensavis. “Det ska bli mycket spännande, både att aktivt delta i vidareutvecklingen av lärandet och att samtidigt föra ut detta innovativa svenska företag på en global arena” – kommenterar Eva Pethrus.
 • Sensavis har nyligen tecknat ett ramavtal med Nordens största utbildningsföretag AcadeMedia. Följaktligen förenklas och påskyndas försäljningen nu gentemot flera hundra skolor i denna koncern.
 • I UK har Sensavis rönt ett stort intresse. Sensavis har nu inlett ett samarbete med en partner som har 1500 skolor knutna till sig.
 • Via befintligt samarbete med Microsoft har Sensavis även fått möjlighet att genomföra ett pilotprojekt med en av världens största skolkoncerner i Singapore.

Wizzcom

 • Kopparberg Invest förvärvade nyligen aktiemajoritet i Wizzcom. Wizzcom har med sin tjänst “3D Digital Signage Solutions by Wizzcom” nu även etablerat sin verksamhet på marknaden i Förenade Arabemiraten. Företaget har fått en miljonorder på sina unika digital signage-tjänster, 3D skärmar samt filmproduktioner, från Dubai Dolphinarium. Projektet startas upp under augusti 2015.
 • Wizzcom ligger också i förhandlingar angående flera pilotprojekt för ett antal köpcenter i Dubai och Abu Dhabi varav ett redan är beställt av företaget Meraas, en av de största ägarna av köpcenter inom regionen. Planerad leverans under juni.
 • Två befintliga och välkända svenska kunder har återkommit med nya ordrar. Repetitiva ordrar är alltid en stark indikator på bra produkter.
 • Wizzcom utökar samtidigt sitt globala återförsäljarnät. De senaste samarbetspartnerna är Elisa Videra och Ricoh i Finland samt The Southeastern Institute of Manufacturing Technology i USA.

by Crowd

 • by Crowd håller för fullt på att bygga om sin crowdfunding-plattform Investor by Crowd med delägaren Laika Consulting. Det blir en helt unik crowdfunding-plattform för listade företag och publika emissioner. Officiell lanseringsdatum beräknas bli sent 2015/början 2016, med tidig inbjudan, test och smygstart under hösten 2015.
 • Jobs by Crowd har nyligen tecknat återförsäljaravtal med ett av nordens ledande återförsäljare av IT-lösningar och tillhörande tjänster. Återförsäljaren har exklusivitet inom sin bransch under 2 år, men i övrigt kommer appen vara tillgänglig för alla.

Om Kopparberg Invest AB

Kopparberg Invest är ett investmentbolag med fokus på investeringar i nordiska bolag med global potential och egen försäljning, alternativt som är nära marknadslansering. Under 2014 valde KIAB att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB och by Crowd AB, båda med stor global tillväxtpotential.


Kallelse till årsstämma i Kopparberg Invest 2015 juni

Aktieägarna i Kopparberg Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2015 kl.10, Bångbro Herrgård Kopparberg.

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 23 juni 2015.
 • Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman bör anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast den 23 juni 2015 kl.12.00.
 • Anmälan kan göras per post eller telefon. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda.
 • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 23 juni 2015 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Ombud för aktieägare ska vid årsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original.
 • Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Kopparberg Invest AB
Box 34, 71421 Kopparberg
Tel.: 0580-42350


Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
   balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse
 10. Ändring av bolagsordningen
 11. Kvittning av fordran
 12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 13. Stämman avslutas

Förslag till beslut

P8: Fastställande av arvoden
Föreslås att arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

P9: Val av styrelse
Föreslås att antal ledamöter skall vara 4 st. Föreslås omval av Anders Bodin och Christer Lundh samt nyval av Tor Dunér samt Per Eklund.

P10: Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr samt att antal aktier lägst skall vara 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken. Styrelsen föreslår även att firma skall ändras.

P11. Kvittning av fordran
Styrelsen föreslår att ledande befattningshavare kvittar fordran om maximalt 1 000 000 kronor.

P12: Styrelsens bemyndigande
Styrelsen föreslås få bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier, allt sammanlagt innebärande en ökning av bolagets aktier med högst 15,0 miljoner aktier. Sådan emission skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, eller för att bredda ägandet i bolaget. Styrelsen föreslås äga besluta om sådan emission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för aktieägare att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske om det kan antas främja ovan nämnda syften. Styrelsen föreslås även få besluta om emission med föreskrift om att en aktie skall betalas med apportegendom, konvertibler, teckningsoptioner eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt, med eventuellt avdrag som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 13 juni 2015.

 

Kopparberg maj 2015
Kopparberg Invest AB (publ)
Styrelsen

Kopparberg Invest erhåller option att förvärva aktier i Mobilearn Development Ltd.

Mobilearn Development Ltd, ”Mobilearn” är ett holdingbolag med säte i London. För närvarande bedrivs verksamhet via delägt dotterbolag i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg. I och med den stora efterfrågan som finns på bolagets tjänster förbereder Mobilearn nu sin internationella expansion. Nästa land att erbjuda Mobilearns tjänster är UK där man i november 2015 startar verksamhet.

 • Genom att erbjuda ett individanpassat, tekniskt stöd skall Mobilearn stötta myndigheter, kommuner och nyanlända med integration och anpassning i hela världen.
 • Produkterna och affärsmodellen är extremt skalbara och kan därför med enkelhet och till låg kostnad implementeras på multipla marknader. Säljs som en förnyelsebar licens som löper på 24 månader från aktivering. Kund erlägger förskottsbetalning.
 • Mobilearn är inte en app- det är en webblösning som fungerar på alla mobiltelefoner med en webbläsare.
 • Marknaden för Mobilearns tjänster är stor och bolaget ser en allt ökad efterfrågan på tjänsten.
 • Är prisbelönt av European Investment Bank med motivering ”ekonomiskt gångbar modell för avsevärda socioekonomiska besparingar som samtidigt verkar för att motverka utanförskapet för nyanlända”.

Den svenska marknaden har utvecklats väl och i dagsläget finns tjänsten i ett flertal kommuner. Utöver kommuner är såväl statliga myndigheter som privata företag potentiella kunder. Bolaget ser ett kraftigt ökat intresse från samtliga kundkategorier. Stärkta av den positiva utvecklingen på den svenska marknaden förbereder Mobilearn nu sin internationella expansion. I november 2015 startar Mobilearn verksamheten i UK för att kort därefter etablera sig i Kanada. Avsikten är att därefter etablera sig i Tyskland och Frankrike för vidare utrullning i övriga världen. Ett flertal länder har visat intresse för Bolagets tjänst som passar för såväl den europeiska, amerikanska som den asiatiska marknaden. Marknaden har ett behov av denna typ av tjänster så länge landet har en human flykting- och invandrarpolitik.

Verksamheten har inga kända konkurrenter i dagsläget, inga liknande tjänster har kunnat hittas under de två år Bolaget kartlagt marknaden.

Grundarna har bakgrund av digital affärsutveckling och försäljning, och har själva erfarenhet av att vara nyanlända både i Sverige och andra länder.

Styrelsen i Mobilearn består för närvarande av:

 • Joseph Torano, USA, tilltänkt koncernchef. Joseph har gedigen erfarenhet att bygga större bolag, bl.a. tog Joseph Formscape till Deloitte & Touche’s Fast 50 lista och senare till försäljning till Bottomline Technologies. Rankad topp 10 av ledningen på IBM.
 • Ola Norberg, en av de större ägarna i All Tele, ett bolag som är noterat på Stockholmsbörsen.
 • Claes Persson, grundare och huvudägare i Mobilearn.

Till ny styrelseledamot i Mobilearn Development Ltd. kommer Anna-May Wester, VD i Kopparberg Invest att väljas in.


Om Kopparberg Invest AB

Kopparberg Invest är ett investmentbolag med fokus på investeringar i nordiska bolag med global potential och egen försäljning, alternativt som är nära marknadslansering. Under 2014 valde KIAB att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB och by Crowd AB, båda med stor global tillväxtpotential.

Extra bolagsstämma 2015 februari, förslag till beslut

Styrelsen i Kopparberg Invest har kallat till extra bolagsstämma den 9 februari 2015. Med denna information kompletteras den sedan tidigare utsända kallelsen.

Styrelsens förslag till beslut extra bolagsstämma 9 februari 2015:

P6: Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 1 260 000 kronor och högst 5 040 000 kronor samt att antal aktier lägst skall vara 6 300 000 och högst 25 200 000 stycken.

P7: Styrelsens förslag till förvärv av intressebolaget by Crowd AB
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om förvärv av samtliga utestående aktier i by Crowd AB org. nr 556930-8728. Köpeskillingen skall erläggas genom att Kopparberg Invest beslutar om en nyemission av totalt 6 256 250 aktier av serie B till ägarna av by Crowd AB.

Med anledning av förslaget föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en nyemission av 6 256 250 nya aktier av serie B. Dessa aktier skall vara förenade med samma rättigheter, röstvärde och fördelar som redan befintliga aktier av serie B. Teckningskursen skall uppgå till 5 kronor per aktie. Aktiekapitalet kan ökas med 1 251 250 kronor. Teckningsberättigade skall vara ägarna av by Crowd AB i enlighet med förslag varvid betalningen erläggs genom kvittning av köpeskillingsfordran. Aktierna berättigar till utdelning under räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

P8: Styrelsens bemyndigande
Styrelsen förslås att vid extra stämma den 9 februari 2015 få bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier, allt sammanlagt innebärande en ökning av bolagets aktier med högst 10,0 miljoner aktier. Sådan emission skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, eller för att bredda ägandet i bolaget. Styrelsen föreslås äga besluta om sådan emission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för aktieägare att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske om det kan antas främja ovan nämnda syften. Styrelsen föreslås även få besluta om emission med föreskrift om att en aktie skall betalas med apportegendom, konvertibler, teckningsoptioner eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt, med eventuellt avdrag som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Övrig information

Under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut enligt ovan, kommer Kopparberg Invest att starta 2015 med ett förvärv av by Crowd AB, ”Framtidens ekosystem för riskfri tillväxt genom kraftfullt nätverkande”. Bedömningen är att potentialen inom crowdsourcing är stor och by Crowd har goda förutsättningar att nå global framgång tack vare en unik bredd i sitt tjänsteutbud. Indikationer finns att 2015 kommer att innebära genombrottet för verksamheten i by Crowd, som får ett allt större gensvar från aktörer på marknaden. För Kopparberg Invest är by Crowd inte bara en intressant investering i tiden utan också ett verktyg för fortsatt tillväxt inom sfären.

Samarbete mellan by Crowd och Laika Consulting ger ökade kommunikativa muskler och räckvidd

Kopparberg Invest är i slutfasen kring ett avtal med Laika Consulting om såväl ett strategiskt samarbete som ett delägarskap i by Crowd. Att förena en marknadsledare inom finansiell kommunikation med by Crowds stadigt växande nätverkskanaler är mycket spännande. Laika Consultings kompetens och by Crowds nätverk kommer i en framtid att ge Kopparberg Invest både kommunikativa muskler och stor räckvidd. Detta kommer gynna samtliga nysatsningar inom ramen för Kopparberg Invests framtida verksamhetsinriktning.

Publik emission i Kopparberg Invest

För att kunna tillhandahålla de resurser som behövs för den fortsatta utvecklingen av by Crowd och dess förestående internationalisering samt för ett ökat ägande i Sensavis avser Kopparberg Invest att under 2015 genomföra kapitalanskaffning. Under Q1 är fokus att fortsätta finansiera Kopparberg Invest via aktieemissioner. Det kan inte uteslutas att Kopparberg Invest/by Crowd får samarbetspartners som kan tillhandahålla andra finansieringsalternativ. Styrelsen i Kopparberg Invest har den 23 januari beslutat om en nyemission om maximalt 850 000 aktier, därmed är befintligt bemyndigande i sin helhet utnyttjat.

Tidigare huvudägare i by Crowd samt största ägaren i Kopparberg Invest kommer att sammantaget teckna 160 000 aktier i nyemission.


Fullständigt memorandum kommer att offentliggöras den 27 januari 2015 Bolagets hemsida, www.kopparberginvest.se.

Kallelse till extra bolagsstämma i Kopparberg Invest 2015 januari

Aktieägarna i Kopparberg Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Datum: den 9 februari 2015
Tid: kl.10:00
Plats: Bångbro Herrgård Kopparberg

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 3 februari 2015.
 • Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast den 3 februari 2015 kl.12.00.
 • Anmälan kan göras per post eller via e-post: info@kopparberginvest.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda.
 • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 3 februari 2015 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
 • Ombud för aktieägare ska vid årsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original. Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Kopparberg Invest AB
Box 34, 714 21 Kopparberg
Tel: 0580-42350


Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av bolagsordningen
7. Förvärv av bolag genom apport
8. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Stämman avslutas

Förslag till beslut

P6: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 1 260 000 kr och högst 5 040 000 kr samt att antal aktier lägst skall vara 6 300 000 och högst 25 200 000 stycken
P7: Förvärv av intressebolag

P8: Styrelsens bemyndigande

Styrelsen föreslås att vid årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
nästkommande årsstämma genomföra nyemission om högst 10 000 000 aktier. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 januari 2015.

 

Kopparberg januari 2015
Kopparberg Invest AB (publ)
Styrelsen

 

Kopparberg Invest avyttrar innehav och renodlar verksamheten

I ett led att renodla Kopparberg Invests investeringsverksamhet avyttras innehaven i Biometron International AB och Presens – För Närvarande Reklam AB.

Kopparberg Invest AB, “KIAB”, har ingått om avtal om att avyttra sitt helägda innehav Biometron International AB, “Biometron”, och sitt innehav om 44 procent i Presens – För Närvarande Reklam AB, “Presens”. Avyttringarna är ett led i KIABs arbete att renodla investeringsverksamheten och fokusera på nordiska bolag med global potential.

Biometron erbjuder skyddsventilation för kvalificerade arbetsplatser baserat på bolagets patenterade lösning system Biometron. Avtalet avser försäljning av inkråmet i bolaget och ger KIAB del av verksamhetens intäkter under en treårsperiod.

Presens är en reklam- och marknadsföringsbyrå med lång erfarenhet inom tryckt media och internet. Avtalet avser försäljning av Kopparberg Invests andel i bolaget om 44 procent.


Om Kopparberg Invest AB

Kopparberg Invest är ett investmentbolag med fokus på investeringar i nordiska bolag med global potential och egen försäljning, alternativt som är nära marknadslansering. Under 2013 valde KIAB att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB och by Crowd AB, båda med stor global tillväxtpotential. KIAB är även en av de största ägarna i MaxEquity AB som i sin tur är storägare i Wizzcom 3D Productions AB.