Kallelse till extra bolagsstämma i Kopparberg Invest 2015 januari

Aktieägarna i Kopparberg Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Datum: den 9 februari 2015
Tid: kl.10:00
Plats: Bångbro Herrgård Kopparberg

Anmälan

  • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 3 februari 2015.
  • Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast den 3 februari 2015 kl.12.00.
  • Anmälan kan göras per post eller via e-post: info@kopparberginvest.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda.
  • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 3 februari 2015 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
  • Ombud för aktieägare ska vid årsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original. Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Kopparberg Invest AB
Box 34, 714 21 Kopparberg
Tel: 0580-42350


Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av bolagsordningen
7. Förvärv av bolag genom apport
8. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Stämman avslutas

Förslag till beslut

P6: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 1 260 000 kr och högst 5 040 000 kr samt att antal aktier lägst skall vara 6 300 000 och högst 25 200 000 stycken
P7: Förvärv av intressebolag

P8: Styrelsens bemyndigande

Styrelsen föreslås att vid årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
nästkommande årsstämma genomföra nyemission om högst 10 000 000 aktier. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 januari 2015.

 

Kopparberg januari 2015
Kopparberg Invest AB (publ)
Styrelsen